• Bremen vs. Hannover
  • Schalke vs. Hamburg
  • Berlin vs. Mönchengladbach
  • Bundesliga Simulcast (Konferenz)
  • Wolfsburg vs. Freiburg